THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/TTg-CN
V/v báo cáo kết quả rà soát điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định toàn quốc.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Về báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 84/BCT-ĐL ngày 07 tháng 01 năm 2021) về kết quả rà soát điện mặt trời đã hoàn thành thm định toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy đến nay quy mô công suất các dự án nguồn điện mặt trời được bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã ở mức cao, trong đó còn khoảng 5.000 MW công suất nguồn điện mặt trời đã được quy hoạch sẽ được thực hiện theo cơ chế đấu thầu/đấu giá hoặc cơ chế mua bán điện trực tiếp được cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian ti. Do đó, không xem xét bổ sung các dự án Bộ Công Thương báo cáo tại văn bản nêu trên vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh mà xem xét đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

2. Bộ Công Thương khn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đ án Quy hoạch điện VIII theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, đảm bảo chặt chẽ, khoa học; trong đó, cần bảo đảm cơ cấu các loại nguồn điện phù hp với chủ trương, định hướng phát trin năng lượng quốc gia từng giai đoạn và khả năng cung cấp của nguồn năng lượng sơ cấp, đồng thời đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả tốt nhất cho đất nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT, NNPTNT;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, QH
ĐP;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNG


Trịnh Đình Dũng