BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2020/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chế độ thai sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 2115/BHXH-CSXHngày 24/5/2011 của quý cơ quan đề nghị cho ý kiến về việc thực hiện chế độ thaisản đối với lao động nữ làm việc theo chế độ 3 ca, làm việc ca đêm, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xãhội và các văn bản hướng dẫn, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con là05 tháng áp dụng đối với lao động nữ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độchại, nguy hiểm kể cả lao động nữ làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; lao động nữ có thời gian làmviệc từ đủ 6 tháng trở lên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên, trongthời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, đối với lao động nữ làm việctheo chế độ 3 ca không quy định thời gian làm việc tối thiểu theo chế độ 3ca để áp dụng thời gian hưởng chế độ thai sản 5 tháng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga