BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2021/BXD-KTXD
V/v: chi phí lập dự án và chiphí quản lý dự án đối với dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Ban quản dự án Đầu tư xây dựng - UBND thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 939/BQLDA-KHTĐ ngày24/7/2015 của Ban quản dự án Đầu tư xây dựng - UBND thành phố Cần Thơ về chiphí lập dự án và chi phí quản lý dự án đối với dự án bồi thường, hỗ trợ tái địnhcư. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trìnhvà chi phí quản lý dự án được quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Địnhmức chi phíquản lý dự án và tư vấn đầutư xây dựngcông trình. Theo đó chi phíquản lý dự án là nguồn kinh phí cầnthiếtchochủđầutư tổ chức quản lý việc thực hiệncác công việc quản lý dự án từ giai đoạn chun bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưacông tình vào khai thác sử dụng.

Trường hợp Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dựán xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn Iđược phê duyệt riêng nhưnêu tại văn bản số 939/BQLDA-KHTĐ thì chi phí cho việc lập dự án và quản lý dựán được xác định bằng cách lập dự toán chi phí như hướng dẫn tại Phụ lục hướngdẫn lập dự toán chi phí tư vấn kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD và quy định tạiNghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ban quản dự án Đầu tư xây dựng - UBND thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh