TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2021/CT-TTHT
V/v: gia hạn nộp thuế 2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty liên doanh hữu hạn Vietcombank-Bonday
Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
MST: 0300826051

Trả lời văn bản số 10/13 ngày 04/4/2013 của Công ty về giahạn nộp thuế năm 2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013; Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sáchNhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ vềmột số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,giải quyết nợ xấu:

- Tại Khoản 1.c Điều 1 quy định gia hạn nộp thuế TNDN:

“Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanhnghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I và 03tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanhnghiệp phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau:

...

c) Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê,cho thuê mua) nhà ở.”

- Tại Khoản 1.c Điều 5 quy định gia hạn nộp thuế GTGT:

Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đốivới số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013(không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thựchiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:

...

c) Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê,cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng,gạch, ngói.”

Trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnhvực cho thuê văn phòng làm việc, không phải là hoạt động đầu tư - kinh doanhnhà ở nên không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT năm2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 2
- Phòng PC;
- Web
- Lưu: VT, TTHT
734_88622/13 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga