BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------

Số: 2021/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời vướng mắc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 351/HQLC-VP ngày22/03/2010 về việc thống kê các công việc còn tồn đọng. Liên quan đến lĩnh vực giám sát, quản lý, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc trong việc áp mã đối với mặt hàng gạch chịu axit và gạch sứ chịu axit nhập khẩu theo báo cáo tại công văn số 197/HQLC-NV ngày09/02/2010và công văn số 302/HQLC-NV ngày12/03/2010 của Cục Hải quan Lào Cai:

Về vấn đề trên, ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1760/TCHQ-GSQL trả lời Cục Hải quan Lào Cai.

2. Về đề nghị hướng dẫn cụ thể đối với hàng hoá từ nước ngoài đưa vào khu thương mại công nghiệp (TMCN) để dự hội chợ triển lãm bán đưa vào nội địa.

Về vấn đề trên, Tổng cục đã có công văn số 4860/TCHQ-GSQL ngày14/08/2009và công văn số 6581/TCHQ-GSQL ngày03/11/2009hướng dẫn Cục Hải quan Lào Cai thực hiện. Hiện, nội dung vướng mắc này Tổng cục đã tổng hợp đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/04/2009 của Bộ Tài chính.

3. Về đề nghị hướng dẫn thủ tục hồ sơ đối với trường hợp doanh nghiệp trong khu TMCN nhập khẩu hàng hoá vào khu TMCN, sau đó chính doanh nghiệp đó lại đưa hàng hoá đã nhập khẩu vào nội địa.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa từ khu phi thuế quan vào nội địa đã được quy định cụ thể tại khoản 5, Điều 44, Thông tư số 79/2009/TT-BTC dẫn trên.

Khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu doanh nghiệp phải đảm bảo về hồ sơ hải quan theo quy định (ví dụ như hợp đồng mua bán, hoá đơn thương mại...) thì mới được làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định. Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Lào Cai thực hiện./.

>> Xem thêm:  Vì sao mua bán đất bằng giấy viết tay mang lại rủi ro ? Không thỏa thuận giá đất thì xử lý thế nào ?

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Phương thức thanh toán việc mua đất ? Thủ tục mua bán đất đai thực hiện như thế nào ?