VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2021/VPCP-CN
V/v bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng cầu Gành Hào mới trên quốc lộ 1 vào Dự án WB3

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngVận tải (văn bản số 1797/BGTVT-KHĐT ngày 9/4/2007) về việcbổsung hạng mục đầu tư xây dựng cầu Gành Hào mới trên quốc lộ 1 thuộc tỉnh Cà Mauvào Dự án khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3 sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới(Dự án WB3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung hạng mục đầu tưxây dựng cầu Gành Hào mới trên quốc lộ 1 thuộc tỉnh Cà Mau vào Dựán WB3 theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Ban QL dự án 1;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TH, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3), 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý