BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2022/BGDĐT – VP
V/v: Tổ chức Khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực lãnh đạo và QLGD” và Phổ biến công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2011.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Với mục tiêu tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý, Bộ GD&ĐT phối hợp với UNESCO tổ chức Khóa bồi dưỡng dành cho các Giám đốc Sở GD&ĐT. Đồng thời, Bộ sẽ phổ biến công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2011, cụ thể như sau:

1. Bồi dưỡng “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục”.

Hoạt động tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý, bao gồm Lãnh đạocác Vụ Cục và Giám đốc Sở, là một nội dung quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ GD & ĐT và tổ chức UNESCO. Các Khóa bồi dưỡng lãnh đạo các Vụ, Cụcthuộc Bộ GD & ĐT đã được tổ chức trong tháng 11, 12/2010 và tháng 2,3/2011. Chi tiết về Khóa bồi dưỡng dành cho Giám đốc Sở GD&ĐT như sau:

- Nội dung: Gồm 02 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Lập kế hoạch chiếnlược, Quản lý dựa trên kết quả, Giám sát và đánh giá.

+ Chuyên đề 2: Đàm phán và tổ chứchội họp có hiệu quả.

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 23/4 đến12h00 ngày 25/4/2011

- Địa điểm: Khách sạn Đam San, 212-214Nguyễn Công Trứ, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak.

- Đơn vị thực hiện: Học viện Quản lýgiáo dục và các chuyên gia UNESCO

2. Phổ biến công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011

- Nội dung: Phổ biến công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011

- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày25/4/2011

- Địa điểm: Khách sạn Đam San,212-214 Nguyễn Công Trứ, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak.

- Thành phần tham dự: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo của 63 tỉnh/thành.

- Đơn vị thực hiện: Cục Khảo thí và Kiểm Định Chất Lượng, Bộ GD&ĐT

3. Kinh phí

- UNESCO tài trợ các khoản chi sau:chi phí cho giảng viên, chi phí tổ chức Khóa bồi dưỡng bao gồm tiền thuê hội trường, trang thiết bị, văn phòng phẩm…, chi phí cho phiên dịch, tiền ở của họcviên và Ban Tổ chức, chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên và Ban Tổ chức, tiền đilại của Ban Tổ chức.

- Các Sở GD & ĐT chi tiền đi lạivà các khoản hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

Để Khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục” và Phổ biến công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 có chất lượng, hiệu quả, đề nghị Giám đốc các Sở GD&ĐT bố trí thời gian tham dự đầy đủ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/cLê Phước Minh, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, ĐT: 04.36643302, DD:0913.205969, email: [email protected]

Nơi nhận:
Như trên
Bộ trưởng (để b/c)
Cục Khảo thí và KĐCL (để triển khai)
Học viện QLGD (để triển khai)
Văn Phòng, Vụ TCCB, Vụ GDTH,
Vụ GDTX, Cục NG&CBQLGD
Lưu VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển