BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 2022/BGTVT-TC
V/v Kế hoạch chi quản lý dự án năm 2009 của Ban QLDA Hàng hải II.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận đượcvăn bản số 473/CHHVN-TC ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Cục Hàng Hải Việt Nam vềtrình duyệt định mức và tổng mức chi phí ban quản lý dự án năm 2009 của Banquản lý dự án Hàng hải II. Căn cứ vào quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTCngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dựán đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tảicó ý kiến về dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án Hàng hải2 như sau:

1. Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Namcăn cứ tờ trình của Ban quản lý dự án Hàng Hải II, tổ chức kiểm tra, rà soátcác nội dung về nguồn kinh phí, nội dung chi phí quản lý dự án do đơn vị trìnhvà báo cáo cụ thể Bộ Giao thông vận tải về định mức và tổng mức chi phí quản lýdự án.

2. Về nguồn kinh phí quản lý dựán:

Căn cứ theo số báo cáo của Banquản lý dự án Hàng hải II trong kế hoạch năm 2009 Ban đề nghị trích kinh phíquản lý từ dự án xây dựng cảng Cái Lân hạng mục nạo vét luồng ngoài là 883.366.084đ,tuy nhiên tại kế hoạch giao vốn của Cục Hàng hải Việt Nam chỉ bố trí kinh phíquản lý dự án là 740.000.000đ. Đơn vị báo cáo có ký 04 hợp đồng tư vấn giám sátvới giá trị 199.851.108đ, nhưng đơn vị chưa cung cấp hồ sơ chi tiết để có cơ sởxác định nguồn kinh phí. Theo báo cáo của đơn vị, số dư tài khoản tiền gửi tạiKho bạc và tiền mặt tồn của đơn vị là 3.121.508.288đ, tuy nhiên đơn vị chưađược phê duyệt quyết toán năm 2008 nên chưa xác định chính xác được nguồn kinhphí quản lý dự án chuyển sang năm 2009 sử dụng chi tiết theo từng dự án. Dovậy, yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra tổng nguồn do Ban quản lý dự ánHàng hải II trình, rà soát chi tiết, phân bổ kinh phí sử dụng cho năm 2009 phùhợp, cân đối đảm bảo có nguồn kinh phí quản lý dự án để sử dụng cho các nămtiếp theo.

3. Về dự toán chi phí quản lý dựán năm 2009:

Về cơ bản, Ban quản lý dự ánHàng hải II đã lập dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 trên cơ sở số ước chinăm 2008 và theo quy định. Tuy nhiên, qua xem xét cần phải rà soát điều chỉnhlại một số khoản chi sau:

- Theo báo cáo của đơn vị, đếnthời điểm hiện tại Ban quản lý dự án Hàng hải II chưa được duyệt định biên vàquỹ lương kế hoạch cho năm 2009, do vậy Cục Hàng hải Việt Nam xem xét tạm duyệtcác khoản nêu trên và khoản trích nộp theo lương trên cơ sở số liệu thực hiệnnăm 2008 cho phù hợp, đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý. Khi có định biênvà quỹ lương kế hoạch năm 2009 được duyệt chính thức, Cục yêu cầu Ban quản lýdự án Hàng hải II trình duyệt dự toán chính thức làm cơ sở thực hiện.

- Về khoản chi phí thanh toándịch vụ công cộng: đối với khoản chi cho phương tiện đi lại phải cân đối ràsoát số lượng xe hiện có và tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô để phê duyệt chiphí sử dụng xe ô tô cho phù hợp. Không duyệt dự toán chi phí cho các xe ô tôđược thu hồi từ dự án kết thúc đã có quyết định của Bộ Giao thông vận tải thuhồi bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

- Về việc thuê mướn trụ sở làmviệc và văn phòng hiện trường: Cần rà soát việc thực hiện các thủ tục thuê trụsở làm việc theo quy định tại Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủtướng Chính phủ và nhu cầu sử dụng văn phòng hiện trường để duyệt dự toán chiphí trên nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

- Các khoản chi phí sửa chữa tàisản, mua sắm tài sản phục vụ quản lý phải lập dự toán chi tiết, chi thông tintuyên truyền của Ban quản lý dự án Hàng hải II theo đúng quy định, không đăngquảng cáo.

- Cục Hàng hải Việt Nam căn cứvào quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC để hướng dẫn Ban quản lý dự án Hànghải II lập kế hoạch các khoản chi phí đúng khoản mục, cân đối các khoản chi chophù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, bổ sung thêm khoản chi phí dự phòng và hướng dẫncác đơn vị chi đúng chế độ quy định.

Để đảm bảo hoạt động quản lý dựán cho các Ban quản lý dự án trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thôngvận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác thẩm địnhvà phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án Hànghải II và chỉ đạo Ban quản lý dự án Hàng hải III lập dự toán chi phí quản lý dựán năm 2009 và báo cáo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA HH II;
- Ban QLDA HH III;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường