BỘ CÔNG AN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2022/C11 (C23)
Về thủ tục hải quan, quản lý xuất nhập khẩu đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2001

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 2615/TCHQ-GSQL ngày 25 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Hải quan về giải quyết vướng mắc quy định tại các văn bản hiện hành của các Bộ, Ngành có liên quan đến thủ tục Hải quan, về vấn đề liên quan đến quản lý nhập khẩu phương tiện phòng cháy chữa cháy, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an có ý kiến trả lời như sau:

Việc phối hợp quản lý xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy chữa cháy là nhằm thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện nay Luật Phòng cháy và chữa cháy vừa được Quốc hội thông qua cũng có những quy định về quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy. Tuy vậy, để thực hiện Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ và trong khi chờ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đề nghị Tổng cục Hải quan khi làm thủ tục xuất nhập khẩu phương tiện phòng cháy chữa cháy thì không yêu cầu các doanh nghiệp phải có giấy xác nhận của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Trương Hữu Quốc

(Đã ký)