BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số 2022/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng muối công nghiệp tinh khiết

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1739/HQHP-NV ngày 25/03/2010 của Cục Hảiquan TP Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng theo khai báo là muối công nghiệptinh khiết (Refined Granular Salt), thuộc tờ khai hải quan số 16348 NKD ngày15/10/2009 do Công ty TNHH xử lý nước Minh Hoàng làm thủ tục nhập khẩu tại Chicục Hải quan quản lý hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan TP Hải Phòng, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam ban hànhkèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/02/2007; Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnviệc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; công văn số 12983/BCT-HC ngày23/12/2009 của Bộ Công Thương gửi Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ývới Cục Hải quan TP Hải Phòng phân loại mặt hàng muối công nghiệp tinh khiếtnhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 16348 NKD dẫn trên vào nhóm 2501, mã số chitiết 2501.00.41.90 (thuế suất thuế nhập khẩu 15%).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng đượcbiết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh