BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2022/TCHQ-KTTT
V/v phân luồng và thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Ford Việt Nam.
(Lai Cách – Cẩm Giàng – Hải Dương)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 08/FVL /XNK ngày 26/3/2009 của Công ty TNHHFord Việt Nam về phân luồng và thời hạn nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Ngày4/7/2008, Công ty TNHH Ford VN bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan tronglĩnh vực thuế (Quyết định số 37/QĐ-HQHD ngày 4/7/2008 của Chi cục HQ Hải Dương)vì khai sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số thuế phải nộp được quy định tạikhoản 1b điều 14 Nghị định 97/2007/NĐ-CP .

Vềvướng mắc của công ty, Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan TP Hải Phòng)đã trả lời tại công văn số 81/CCHQHD ngày 5/3/2009. Theo đó, đối chiếu với quyđịnh tại điểm 2 Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính thìCông ty TNHH Ford Việt Nam được xác định là không chấp hành tốt pháp luật vềhải quan do vi phạm điểm 2.1b. Do đó, đề nghị công ty thực hiện theo đúng quyđịnh.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ford Việt Nam được biết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng