ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2023/UB
V/v nguyên tắc nhập máy móc, phương tiện thiết bị toàn bộ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 1982

Kính gửi :

- Các sở, ban, ngành thành phố.
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
- Các công ty xuất nhập khẩu thành phố.

Gần đây có một số ngành tự đề racác phương án xuất khẩu sản phẩm của ngành mình để lấy ngoại tệ nhập các máymóc thiết bị phụ tùng cho ngành. Phương án đó chưa được bàn bạc với các ngànhchức năng tổng hợp của thành phố như Ủy ban Kế hoạch thành phố, Sở Ngoạithương, Sở Tài chánh… và cũng chưa thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân thànhphố nhưng đã trao đổi với thương nhân nước ngoài. Việc làm đó thường xuất pháttừ nhu cầu trước mắt của một ngành, không thấy hết tình hình chung của thành phốvề các mặt (khả năng ngoại tệ, cân đối nhiên liệu, vật tư, giá cả thanh toán hợplý, quan hệ thị trường bên ngoài, tồn kho có thể điều phối cho nhau …), do đó dẫnđến tình trạng có vấn đề trao đổi thương lượng không hợp lý, phiến diện, gâythiệt hại chung cho thành phố có khi cho cả nước.

Để đảm bảo việc chi ngoại tệđúng hướng, đầu tư nhập máy móc, phương tiện, thiết bị toàn bộ đạt hiệu quảkinh tế, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau :

1. Về nguyên tắc, các đơn vịthành phố muốn nhập máy móc, phương tiện và thiết bị phục vụ sản xuất, kinhdoanh cần lập đề án (thông qua cơ quan chủ quản) và trao đổi trước với các cơquan chức năng liên quan như : Ủy ban Kế hoạch thành phố, Sở Ngoại thương, SởTài chánh… để được góp ý kiến) và cùng nhau cân nhắc về các mặt : nhu cầu, hiệuquả kinh tế, khả năng điều phối, cung cấp nguyên vật liệu trong nước, năng lượng,thiết bị bổ sung, khả năng thanh toán v.v… Sau khi đã sơ bộ có ý kiến nhất trí,đơn vị chủ quản mới làm văn bản trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố quyếtđịnh.

2. Trong nội dung đàm phán, giaodịch với các thương nhân nước ngoài, các công ty xuất nhập khẩu muốn nhập cácloại nói trên cho bản thân đơn vị mình hoặc đơn vị bạn cũng phải tôn trọngnguyên tắc nói trên, ít nhất phải thông qua : cơ quan chủ quản, Ủy ban Kế hoạchthành phố, Sở Ngoại thương, và được Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chấpnhận, mới tiến hành giao dịch đàm phán. Các ngành liên quan thuộc thành phố khiđược liên hệ xin ý kiến phải tạo điều kiện thuận tiện cho cơ quan đến liên hệvà phải khẩn trương nghiên cứu phát biểu ý kiến trong thời gian ngắn nhất.

3. Kể từ nay, các ngành không đượcphép tự ý và đơn phương tiến hành quan hệ thương lượng, ký kết các bản ghi nhậnvới các thương nhân nước ngoài khi chưa được phép của Thường trực Ủy ban nhândân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. C HỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn