BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2024/TCHQ-KTTT
V/v khiếu nại giá tính thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 97/CV-XNK ngày15/4/2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành công về việc khiếu nại trị giátính thuế mặt hàng xe ô tô sắt xi có buồng lái hiệu Hyundai HD65 và HD72, nhậpkhẩu qua Cục Hải quan TP Hải Phòng theo tờ khai số 220/NK /KD/N03K ngày10/02/2010. Công ty có công văn khiếu nại lần đầu đến Cục Hải quan TP. HảiPhòng và đã được giải quyết tại Quyết định số 628/QĐ-GQKN ngày 09/4/20 10 củaCục Hải quan TP. Hải Phòng là vẫn giữ nguyên kết quả xác định giá tại Thông báosố 1420HQHP-TGTT ngày 09/3/2010. Nay Công ty không đồng ý với kết quả giảiquyết khiếu nại lần 1 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và gửi hồ sơ khiếu nại lần2 đến Tổng cục Hải quan.

Để có cơ sở xem xét giải quyết khiếu nại của doanh nghiệptheo đúng quy định của Luật khiếu nại tố cáo được chính xác, khách quan trướckhi ra quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Yêu cầu Cục Hải quan TP HảiPhòng:

1/ Kiểm tra lại toàn bộ trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hìnhthức văn bản đã thực hiện trong quá trình kiểm tra, tham vấn, xác định giá, ấnđịnh thuế và giải quyết khiếu nại lần đầu đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khaihải quan trên.

2/ Kiểm tra lại các khâu nghiệp vụ đã thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2009 và các văn bản hướng dẫn về trị giá tínhthuế của Tổng cục Hải quan. Trong đó lưu ý các vấn đề:

- Căn cứ, cơ sở nghi vấn, tham vấn trị giá;

- Căn cứ bác bỏ trị giá khai báo;

- Cơ sở thông tin xác định lại trị giá tính thuế;

- Phương pháp xác định trị giá và thời điểm ra thông báo xácđịnh trị giá.

3/ Ra quyết định điều chỉnh, thay thế một phần hoặc toàn bộQuyết định giải quyết khiếu nại lần đầu nếu quá trình kiểm tra các nội dung nêutại điểm 1, 2 phát hiện các sai sót về trình tự thủ tục thẩm quyền hình thứcvăn bản hoặc các sai sót về nghiệp vụ theo quy định.

4/ Báo cáo kết quả cụ thể về Tổng cục Hải quan trước ngày30/4/2010 kèm theo hồ sơ. Cụ thể:

- Căn cứ, cơ sở nghi ngờ trị giá khai báo;

- Việc tham vấn trị giá tính thuế (kèm theo Biên bản thamvấn);

- Căn cứ, cơ sở bác bỏ trị giá khai báo;

- Cơ sở thông tin giá để xác định tại trị giá tính thuế (kèmtheo bản sao tờ trình của Cục xác định lại trị giá tính thuế, tờ trình Cục giảiquyết khiếu nại lần đầu, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, bản in cácthông tin xác định lại trị giá tính thuế).

- Hồ sơ nhập khẩu (tờ khai hải quan, hợp đồng, Invoice...)

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòngbiết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng