BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2024 TCT/NV2
V/v Thuế GTGT đối với hoạt động duy tu sửa chữa đường bộ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Sở Tài chính - Vật giá thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 843/TCVG-ĐTSC ngày 18/3/2003 của Sở Tài chính-Vật giá thành phố Hồ Chí Minh về thuế GTGT đối với hoạt động duy tu sửa chữa đường bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2,3, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: Hoạt động, xây dựng, lắp đặt, duy tu, sửa chữa phục chế di tích lịch sử văn hoá bảo tàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Còn hoạt động duy tu sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% không phân biệt doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh hay hoạt động công ích.

Tổng cục thuế thông báo để Sở Tài chính - Vật giá TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc