BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: diện tích sàn xây dựng công trình
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011
Kính gửi: Tổng Công ty lắp máy Việt Nam
Trả lời công văn số 2314/TCT /ĐT ngày 14/11//2011 của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam về việc xác định diện tích sàn xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Tại điểm 1.3.15 QCVN 03: 2009/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị” đã quy định: Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn trong phạm vi mép ngoài của các tường bao thuộc tầng. Phần diện tích hành lang, ban công, lô gia… cũng được tính trong diện tích sàn. Vì vậy, nếu diện tích các hộp kỹ thuật nằm trong diện tích sàn xây dựng của tầng nào thì được tính vào diện tích sàn xây dựng của tầng đó.
2. Trong các tập chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, suất vốn đầu tư cho 1 m2 sàn xây dựng đã tính bình quân cho toàn bộ m2 sàn xây dựng công trình (bao gồm cả sàn tầng kỹ thuật, tầng mái, tầng tum…). Vì vậy, khi sử dụng tập chỉ tiêu này thì chi phí xây dựng cho 1 m2 sàn xây dựng của các tầng là như nhau.
Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã Kí)
Trần Văn Sơn