BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2025 TCT/HTQT
V/v giải quyết về yêu cầu hồ sơ xin miễn giảm thuế cước theo Hiệp định

Hà Nội , ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Xí nghiệp đại lý APL - Công ty vận tải và thuê tàu

Tổng cục Thuế đã nhận được các công văn số số 96/ASACO và số 96/ASACO ngày 16/5/2003 của Xí nghiệp đại lý APL (ASACO) về việc hồ sơ xin miễn giảm thuế cước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Yêu cầu về hồ sơ xin miễn giảm thuế cước theo Hiệp định đã được hướng dẫn chi tiết tại phần II. Yêu cầu về hồ sơ áp dụng Điều 8 Hiệp định thuế của công văn số 4870TCT/HTQT ngày 25/10/2002 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Cụ thể tại mục f) phần này, các hãng tàu đã được tạo thuận lợi để chứng minh cho việc điều hành hoạt động vật tải trực tiếp thông qua việc lựa chọn cung cấp một trong các chứng từ mà hãng tàu (hoặc đại lý) có như bản sao giấy đăng ký tàu, bản sao hợp đồng thuê tàu, bảo sao giấy phép khai thác tàu định tuyến hoặc bản sao giấy phép vào cảng. Các chứng từ này đều nằm trong hồ sơ thủ tục chủ tàu phải thực hiện khi tàu nhập cảng quốc tế.

Với căn cứ trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn ASACO như sau:

1. Giấy phép khai thác tàu định tuyến:

Giấy phép này được sử dụng làm chứng minh cho việc điều hành tàu của hãng APL cho các năm trước 2001. Trường hợp hãng tàu (hoặc đại lý) không còn lưu thì có thể liên hệ Cục Hàng hải xin bản sao hoặc cung cấp một trong các chứng từ khác như bản sao giấy đăng ký tàu, bản sao hợp đồng thuê tàu hoặc bản sao giấy phép vào cảng trong các giai đoạn phù hợp với đơn xin miễn giảm 1% thuế cước.

2. Giấy phép đăng ký tàu:

Do hãng APL có doanh thu cước vận chuyển phát sinh tại Việt Nam và xin miễn 1% thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore, hãng APL có trách nhiệm cung cấp bản sao giấy đăng ký tàu hoặc hợp đồng thuê tàu để chứng minh cho việc điều hành hoạt động vận tải trực tiếp của hãng, tức là hãng APL trực tiếp vận chuyển hàng đi từ Singapore đến cảng đích. Trên cơ sở xem xét tên tàu vận tải trên vận đơn và chứng từ về điều hành tàu, cơ quan thuế sẽ ra quyết định áp dụng quy định của Hiệp định thuế. Nếu hãng APL không trực tiếp vận chuyển hàng đi từ Singapore đến cảng đích mà giao hàng cho hãng khác vận chuyển thì hãng APL không được áp dụng miễn 1% thuế cước theo Điều 8 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore.

Tổng cục Thuế thông báo để ASACO biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc