BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2029/TCHQ-GSQL
V/v phân loại kem trị mụn trứng cá

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Trung tâm PTPLhàng hoá XNK Miền Bắc về việc áp mã số đối với mặt hàng "kem trị mụn trứngcá". Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loạihàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi, Biểu thuế xuất khẩu thì mặt hàng "kem trị mụn trứng cá, có chứa dượcchất là Tretinoin và Erythromycine đóng gói, dạng tuýp" được phân loại vàonhóm 3304, mã số 3304.99.20.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15%.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện thống nhất./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn