BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 203/BNN-KHCN
V/v yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguồn mở

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ

Ngày 24/8/2007 Bộ Thông tin và Truyềnthông đã ban hành Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT về Danh mục các sản phẩm phầnmềm mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Theođó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, tổ chức khi sử dụng vốnngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, muasắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT, phải ưu tiên đầu tư, muasắm sử dụng các sản phẩm có trong danh mục này.

Bốn sản phẩm phần mềm sau đây được yêucầu sử dụng gồm phần mềm văn phòng OpenOffice (các phiên bản 2.0, 2.1, 2.2 và2.3), phần mềm thư điện tử máy trạm Mozilla Thunderbird, phần mềm trình duyệtweb Mozilla Firefox, phần mềm bộ gõ tiếng Việt Unikey.

Các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở khácđáp ứng yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước sẽ tiếp tục được BộThông tin và Truyền thông xem xét, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hìnhthực tế.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơnvị khi triển khai các hoạt động CNTT cần tham khảo quyết định trên. Trường hợpcó vướng mắc khi triển khai áp dụng danh mục, đề nghị các đơn vị báo cáo Bộ đểđề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Lưu VP, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Triệu Văn Hùng