BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/BTTTT-CTS
V/v sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 22/2009/QĐ-TTgngày 16/02/2009 phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyềnhình đến năm 2020 trong đó đưa ra các mục tiêu, định hướng, các giải pháp pháttriển hệ thống truyền dẫn phát sóng, phát thanh, truyền hình và có quy định cụthể, như: “Giai đoạn từ nay đến năm 2010: hoàn thành việc phát triển mạngtruyền dẫn, phát sóng tương tự theo các quy hoạch đã được phê duyệt … xây dựngchính sách, biện pháp và lộ trình chuyển đổi sang phát thanh, truyền hình số…”.

Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngđều có một Đài Phát thanh truyền hình cấp tỉnh, thành phố và một hệ thống Đàitruyền thanh cấp huyện, xã đang hoạt động. Hệ thống Đài phát thanh truyền hìnhcủa nước ta đã hoạt động khá ổn định và được quản lý thống nhất trên phạm vitoàn quốc. Khi đầu tư trang bị các máy phát thanh, phát hình mới phần lớn cácđài đều thực hiện đúng “Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho phát thanh FM băngtần (87-108) MHz đến năm 2010” và “Quy hoạch phân bổ kên tần số cho truyền hìnhtương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010” đã được Bộ Bưu chính, Viễn thôngphê duyệt hoặc xin cấp phép tần số trước khi đưa vào sử dụng. Nhờ đó, việc sửdụng tần số của các đài đạt hiệu quả cao, tránh được can nhiễu có hại.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua một số Đài Phátthanh, truyền hình cấp tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện, xã đã đầu tư trang bịcác máy phát thanh, phát hình có tần số không phù hợp với quy hoạch hoặc khôngcó giấy phép hay ý kiến về tần số của cơ quan quản lý tần số, nên khi phát sóngđã gây can nhiễu có hại cho các đài phát thanh, truyền hình khác đang hoạtđộng, làm người dân khó thu hoặc thu với chất lượng kém các chương trình phátthanh, truyền hình.

Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Đài phát thanhtruyền hình tỉnh, thành phố và các Đài truyền thanh cấp huyện, xã khi xây dựngdự án đầu tư các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn cần phải tuânthủ theo đúng Giấy phép báo chí, Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanhtruyền hình, Quy hoạch tần số VTĐ cho phát thanh, truyền hình và lấy ý kiếnthẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông về tần số, máy phát vô tuyến điệntrước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Lê Doãn Hợp (b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn;
- Các Sở TT-TT;
- Vụ Viễn thông
- Cục PTTH&TTĐT;
- Lưu: VT, Cục Tần số VTĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng