BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 203/TCHQ-CNTT
"V/v điều chỉnh thông tin của tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh XNK"

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, Thành phố

Trong quá trình triển khai thực hiện thông tư 80/2004/TT-BTC Tổng cục Hải quan đã nhận được một số ý kiến của Cục Hải quancác tỉnh thành phố"V/v cần phải điều chỉnh lại thông tin" củacác tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh XNK sau khi tra cứu trên kết quảtrong "Chương trình xử lý và thu thập dữ liệu tờ khai Hải quan" sosánh với các chứng từ hợp pháp bị sai. Để quá trình giải quyết vướng mắc, điềuchỉnh lại các thông tin (trạng thái, tên, địa chỉ, số GPKD) được nhanh, khôngphải qua các khâu trung gian (Cục Hải quan tỉnh Thành phố - Tổng cục Hải quan -Tổng cục Thuế - Cục Thuế và ngược lại). Ngày 17/12/2004 Tổng cục Hải quan đã cóCông văn số 6125/TCHQ-CNTT gửi Tổng cục Thuế"V/v phối hợp điều chỉnhthông tin", và ngày 7/01/2005 Tổng cục Thuế đã có Công văn 56/TCT /TH-TK trả lời Tổng cục Hải quan, nhất trí các nội dung do Tổng cục Hảiquan đề nghị phối hợp điều chỉnh thông tin, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Khi gặp trường hợp cần phải điều chỉnh chỉ tiêuthông tin (trạng thái; tên; địa chỉ; Số GPKD) khi so sánh kết quả tra cứu trên "Chươngtrình xử lý thu thập dữ liệu tờ khai Hải quan" với các chứng từ hợppháp của các tổ chức, cá nhân khai báo làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan cáctỉnh thành phố yêu cầu tổ chức, cá nhân chuyển các chứng từ hợp pháp về Cụcthuế (địa bàn của đơn vị đã đăng ký hoạt động kinh doanh) đề nghị điều chỉnhcác chỉ tiêu thông tin bị sai.

2. Các thông tin về tổ chức, cá nhân đã giải thể,phá sản, bỏ trốn v.v…, khi tra cứu trên "Chương trình xử lý thu thập dữliệu tờ khai Hải quan" trạng thái chưa chuyển về ngừng hoạt động, doCục Hải quan các tỉnh thành phố phát hiện, tập hợp cũng chuyển về các Cục thuế(địa bàn nơi quản lý tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh) để kiểm tra, điềuchỉnh lại các thông tin cho đúng, đồng thời gửi về Cục CNTT & Thống kê Hảiquan để tập hợp, kiểm tra trên cơ sở dữ liệu chung của toàn ngành.

3. Thông tin về tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạtđộng kinh doanh XNK đến khai báo làm thủ tục Hải quan, khi tra cứu trên "Chươngtrình xử lý thu thập dữ liệu tờ khai Hải quan" không có, nhưng tổchức, cá nhân đã xuất trình chứng từ hợp pháp vẫn thực hiện theo các Văn bản số 4646/TCHQ-CNTT ; 5022/TCHQ-CNTT và tập hợp gửi kèm bản Photocopy chứng từ hợppháp về các Cục thuế (địa bàn nơi quản lý tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinhdoanh) để kiểm tra, điều chỉnh hoặc bổ sung lại các chỉ tiêu thông tin, đồngthời gửi Cục CNTT & Thống kê Hải quan để tập hợp, kiểm tra.

Khi nhận Văn bản này, Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố khẩn trương tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CNTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh