B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 203/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 26/HQLC-NV ngày08/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc chênh lệch mức thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 3.2 điểm 3 mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày07/05/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi đặc biệt, thì:

“Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của mộtmặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suấtưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Namcho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thìmức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng