TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 203/TLĐ
V/v: đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ

Căn cứ Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản và thu nhập; Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành một số văn bản về tổ chức thực hiện Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập;

Ngày 22/01/2010, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2010/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

1/ Tiếp tục triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo công văn số 2257/HD-TLĐ ngày 27/12/2007 và công văn số 2211/TLĐ ngày 11/12/2008 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2/ Quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ (gửi kèm theo).

3/ Báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và kê khai bổ sung của đơn vị (theo biểu mẫu gửi kèm) và bản kê khai tài sản, thu nhập theo phân cấp quản lý cán bộ gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tổ chức) trước ngày 19/3/2010 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Đề nghị Ban Thường vụ các công đoàn ngành trung ương, Tổng công ty trực thuộc TLĐ, lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ nghiêm túc chỉ đạo thực hiện. Nếu đơn vị nào không triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả chậm theo quy định trên thì sẽ xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ToC

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng