TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị Công nghệ Điện tử - Hàng hải – Viễn thông Hoàng Tùng.
(Số 66A Lê Duẩn-Phường Thạch Thang-Q. Hải Châu-TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 31/CV-HT ngày 22/02/2012của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị Công nghệ Điện tử - Hàng hải – Viễnthông Hoàng Tùng về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 ngày 28/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thờiđiểm 14h20 phút ngày 28/02/2012, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị Công nghệĐiện tử - Hàng hải – Viễn thông Hoàng Tùng, MST: 0400370647 không còn nợ thuếvà các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trườnghợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và cáctrường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạngnợ thuế của Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phốkhông thông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợcủa Công ty tại đơn vị mình.

3. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không cócác khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tínhđến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

4. Văn bản này không có giá trịpháp lý trong trường hợp Công ty xin được xác nhận tình trạng nợ thuế nhằm mụcđích giải thể hoặc đóng mã số thuế xuất nhập khẩu.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị Công nghệ Điện tử - Hàng hải– Viễn thông Hoàng Tùng và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn