VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 203/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận viện trợ 02 xe ô tô mới 100% của tổ chức OXFORD-Anh

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 17788/BTC-TCĐN ngày 31 tháng 12 năm 2007) về việc tiếp nhận xe ôtô viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Viện Các bệnhTruyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia thuộc Bộ Y tế tiếp nhận 02 xe ô tô ToyotaLandcruiser Prado, loại 7 chỗ ngồi, hai cầu, tay lái thuận, mới 100%, trị giá80.000 USD, do tổ chức OXFORD - Anh viện trợ.

2. Bộ Y tế có trách nhiệm chỉđạo Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia tiếp nhận, sử dụng xe ô tônói trên đúng mục đích, đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c)
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia - Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc