BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------
V/v: trả lời kiến nghị của Cục thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An
Trả lời kiến nghị của Cục thuế tỉnh Long An tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Tổng cục Thuế và Cục thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010:
1.1. Về chênh lệch tỷ giá và thu nhập từ phế liệu, phế phẩm thu hồi:
Vấn đề bù trừ lãi lỗ chênh lệch tỷ giá và tính thuế TNDN đối với thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm đã được hướng dẫn tại công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/6/2010 của Bộ Tài chính về một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009.
1.2. Về giảm thuế TNDN theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ:
Tại điểm 2.8 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn: “Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định”.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN năm 2009 theo Nghị định số 30/2008/NQ-CP, khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra, doanh nghiệp nếu phát hiện có số thuế TNDN tăng thì xử lý theo hướng dẫn nêu trên.
2. Về trích khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC :

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tại điểm 5 Mục I Phụ lục 2 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về cách xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cố định đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2010 (xác định giá trị còn lại, thời gian sử dụng còn lại, mức trích khấu hao hàng năm cho những năm còn lại của TSCĐ).
Như vậy, theo hướng dẫn trên thì tất cả các TSCĐ đang sử dụng trước ngày 01/01/2010 thì từ ngày 01/01/2010 phải xác định lại mức trích khấu hao theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC và các Phụ lục đính kèm.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An được biết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?