BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2030/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 59/CT-TTHT ngày 16/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ hỏi về việc xin ý kiến về ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11 tháng 01 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may quy định tại Khoản 2 Điều này) đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản pháp luật đó đến hết năm 2011”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì:

- Trường hợp Công ty là cơ sở mới thành lập đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11 tháng 01 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may) đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản trước đây đến hết năm 2011.

- Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng bằng Xanh mới thành lập nhưng Công ty không đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản mà thuê nhà máy của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu An Hóa để hoạt động gia công hàng hoá thì Công ty không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế đối với cơ sở mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng bằng Xanh mới thành lập nhưng Công ty không đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản mà thuê nhà máy của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu An Hóa để hoạt động sản xuất kinh doanh và trực tiếp chế biến thủy sản xuất khẩu thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế đối với cơ sở mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương