VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030/VPCP-NN
V/v quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Công văn số 184/UBND-TCD ngày 17 tháng 2 năm 2020), báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trưng (Công văn số 555/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 2 năm 2021), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 844/BXD-QLN ngày 12 tháng 3 năm 2021), Tư pháp (Công văn số 717/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 3 năm 2021) về việc quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9 ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thi, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng nghiên cứu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, chủ trì, phối hp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang rà soát lại nhu cầu sử dụng khu đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyt; thống nhất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, XD;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: KTTH, NC, PL, CN, V.I, TH;TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục