VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2031/VPCP-NN V/v nghiên cứu ý kiến của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (gửi kèm bản chụp), trong đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ: chỉ đạo tiếp tục truyền thông, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần của Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đu năm 2021; xây dựng Đề án trồng một tỷ cây xanh.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

2. Nghiên cứu ý kiến của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng để hoàn thiện Đề án trồng một tỷ cây xanh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục,
Trợ lý TTgCP, TGĐ C
ng TTĐT, Vụ TKBT;
- Lưu: VT, NN (2), Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục