VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2031/VPCP-QHQT
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án HTKT Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 30/TTr-NHNN ngày 15 tháng 3 năm 2012 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự ánHỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng"do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 498/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 2 năm 2012, Bộ Tài chính tại vănbản số 1511/BTC-QLN ngày 8 tháng 2 năm 2012, Bộ Ngoại giao tại văn bản số 386/BNG-LPQT ngày 14 tháng 2 năm 2012, Bộ Tư pháp tại văn bản số 498/BTP-PLQTngày 19 tháng 01 năm 2012 và giải trình bổ sung của Bộ Y tế tại văn bản số 997/BYT-KH-TC ngày 29 tháng 2 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án HTKT"Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng" đến ngày 25 tháng 9năm 2012 và điều chỉnh kinh phí giữa các hạng mục của dự án như kiến nghị củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục gia hạn vàđiều chỉnh kinh phí cho dự án với ADB.

3. Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tham gia dự án hoànthành các hoạt động của dự án trong thời gian gia hạn; đồng thời rút kinhnghiệm trong việc chuẩn bị và triển khai dự án này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn