THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------------

Số: 2032/TTg-KGVX

V/v: thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Y tế;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (Công văn số 6870/BYT-TB-CT ngày 27 tháng 10 năm 2011) về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế quy định tại Quyết định số 831/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế; ý kiến của các Bộ Công Thương (Công văn số 9199/BCT-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2011), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2350/BKHCN-TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2011) và Tài chính (Công văn số 13229/BTC-TCCB ngày 04/10/2011) về việc cử Lãnh đạo Bộ tham gia Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế thay ông Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế;

2. Đồng ý cử ông Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế;

3. Đồng ý cử ông Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế thay ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

4. Đồng ý cử ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế thay ông Đỗ Hữu Hào, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương;

5. Đồng ý cử bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế thay ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế

và các ông, bà có tên trên đây;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: TH, KTTH, KTN,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX (03). 29

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân