BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tiếp theo công văn số 722/TCHQ-GSQLngày 31/01/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Ecủa Trung Quốc đã xác nhận tính hợp lệ của C/O mẫu E số tham chiếuE094600000170029 ngày 31/7/2009 thuộc tờ khai số 23067/NKD ngày 14/10/2009 củaCông ty Cổ phần Lisohaka.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan TP. Hải Phòng xem xét xử lý theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Lisohaka (để biết);
(Đ/c: xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha