BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2034/BGDĐT-VP
V/v: Gửi danh sách các trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước năm 2014

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

Kính gi:c SGiáo dc và Đào to

Để chuẩn bị tổng hợp danh sách và lập hồ sơ phân bổsách cho thiếu nhi của năm 2014 theo nhiệm vụ Chính phủ đã giao tại quyết địnhsố 21/TTg ngày 16/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với việcphát hành sách, áo, phim ảnh cho thiếu nhi theo nguyên tắc: “Mỗi thư việntrường (cấp I và II) mỗi năm một số đầu sách của Nhà xuất bản Kim Đồng”, BộGiáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách các trườngtrong diện được hưởng chính sách của Nhà nước với tiêu chí đã nêu trong Thôngtư số 05/TT .LB ngày 0/6/1993 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chínhnhư sau:

“Các trưng, lp cấp I, cấp II (k cả dân tộc nội trú) các vùng sâu, vùng xa baogm:

- Các tỉnh miền núi phía Bắc vàcác tỉnh Tây Nguyên.

- Các huyện miền núi thuộc các tỉnh miền núi xen kẽ.

- Các miền núi thuộc các huyện miền núi xen kẽ.

- Các huyện, xã có đồng bào Khơme, Chàm.

- Hải đảo.

- Các vùng sâuở các tỉnh đồng bằng ng Cu Long.

- Danh mục các trưng thuộc các vùng trên do S Giáo dục đào tạo phi hpvi S Tài chính trình UBND tỉnh quyếtđịnh”.

Bộ Giáo dục và Đàotạođề nghị các S Giáo dục và Đàotạo phối hp vi Bandân tộc miền núi của tỉnh soát lại danh ch các trưng thuộc đối tưng hưngchính sách nêu trên của tỉnh mình quản cho đúng vi tình hình thc tế của đaphương.

Danh sách xin gi về trưc ngày 30/6/2014 theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính – Văn phòng Bộ Giáo dục vàđào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04)38694889 - Fax: (04)36231052

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai sớmđể kịp kế hoạch phát hành sách truyện Kim Đồng vào năm học 2014-2015.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phm Mnh Hùng (đ b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương