BỘ Y TẾ
-------
Số: 2034/BYT-K2 ĐT
V/v: Tăng cường chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế;

Đào tạo liên tục cán bộ y tế đang là một trong những hoạt động được Bộ Y tế đặc biệt quan tâm và được xác định là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ y tế. Mặc dù hệ thống đào tạo liên tục cán bộ y tế đã được hình thành từ trung ương đến địa phương, các văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn triển khai đang dần được hoàn thiện, tuy nhiên chất lượng các chứng chỉ của các khóa học này luôn cần được kiểm định và nâng cao. Để mở rộng và tăng cường chất lượng hoạt động đào tạo liên tục cán bộ y tế, đáp ứng chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành y tế (sau đây gọi tắt là các đơn vị) thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Về tổ chức triển khai Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế:
- Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến Thông tư tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.
- Sở Y tế có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Thông tư tới các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn quản lý.
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo liên tục cán bộ y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 nói trên.
2. Về đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế:
- Lãnh đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo liên tục cán bộ y tế phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT, đặc biệt là công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Các khóa đào tạo liên quan đến chuyển giao kỹ thuật phải có tiêu chí năng lực cụ thể, học viên phải đạt được các tiêu chí đó mới được cấp chứng chỉ. Cơ sở ký chứng chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng khóa đào tạo.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

3. Về kinh phí các khóa đào tạo liên tục:
Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị rà soát và chỉ đạo việc xác định các khoản thu, chi đối với các khóa đào tạo liên tục đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý tài chính.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Vụ KHTC (để thực hiện);
- Lưu: VT, K2ĐT:
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?