THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2034/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn các Hiệp định cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền,ngày 07 tháng 9 năm 2010 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đãký với đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam các Hiệpđịnh (gồm Hiệp định vay Chương trình, Hiệp định vay Dự án và Hiệp định Tài trợkhông hoàn lại) cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế do ADB và Chínhphủ Úc tài trợ.

Tổng nguồn vốn đầu tư của Chươngtrình là 76,323 triệu USD, trong đó vay ADB là 40.172.000 SDR (tương đương với60 triệu USD) bao gồm: Khoản vay chương trình tương đương với 30 triệu USD vớithời hạn 24 năm trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất cho vay 1%/năm trong thờigian ân hạn và 1,5%/năm trong những năm tiếp theo; Khoản vay Dự án tương đươngvới 30 triệu USD với thời hạn 32 năm trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất cho vay1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5%/năm trong những năm tiếp theo. Vốn tàitrợ không hoàn lại của Chính phủ Úc do ADB quản lý có giá trị 12 triệu đô laÚc.

Mục tiêu chính của Chương trình làhỗ trợ đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ y tế một cách đồng bộ, toàndiện, theo định hướng ưu tiên; hỗ trợ hệ thống dự báo, lập kế hoạch và quản lýtrong đào tạo; tăng cường công tác quản lý nhân lực và cải tiến cơ chế tàichính, thanh toán các chi phí dịch vụ y tế.

Theo quy định của pháp luật về kýkết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọngđề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn các Hiệp định đã ký với ADB nêutrên./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Hiệp định);
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NG, TC, KHĐT, TP, NHNN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm