BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2035/BNN-TCCB
V/v xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề nông nghiệp năm 2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyếtđịnh số 820/QĐ- BNN-TCCB ngày 16/4/2013 giao các đơn vị chủ trì xây dựng chươngtrình, biên soạn giáo trình dạy nghề năm 2013 thuộc dự án “Đào tạo nghề cho laođộng nông thôn”, Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề và Quyếtđịnh số 726/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/4/2013 thành lập các Ban chủ nhiệm xây dựngchương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho laođộng nông thôn năm 2013. Để thống nhất thực hiện, Bộ yêu cầu các Ban chủ nhiệmlưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXHngày 08/10/2010 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựngchương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp.

2. Năm 2013, Bộ không tổ chức tập huấn chung chocác Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấpphục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trên cơ sở nội dung tập huấn vàkinh nghiệm xây dựng các năm trước, chủ nhiệm các ban xây dựng chương trình,giáo trình có trách nhiệm hướng dẫn cho các thành viên chưa được tập huấn củaBan chủ nhiệm về quy trình, cách thức tổ chức xây dựng đảm bảo thực hiện tốtviệc xây dựng chương trình, giáo trình của nghề được giao đảm bảo chất lượng vàđúng tiến độ.

3. Trong quá trình xây dựng chương trình, giáotrình phải đảm bảo sự tham gia của các thành viên Ban chủ nhiệm theo Quyết địnhsố 726/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/4/2013 của Bộ; đặc biệt lưu ý sự tham gia của cácchuyên gia trong quá trình xây dựng chương trình, giáo trình.

4. Về nội dung của chương trình, giáo trình: cácBan chủ nhiệm xây dựng chương trình và giáo trình dạy nghề cần gắn với quytrình sản xuất theo tiêu chuẩn Bộ ban hành (đặc biệt quy trình thực hành sảnxuất nông nghiệp tốt - VietGAP), phù hợp với đối tượng người học và có tínhthực tiễn cao.

5. Kế hoạch tập huấn và nghiệm thu như sau:

- Tập huấn cho các Hội đồng nghiệm thu và nghiệmthu sơ đồ phân tích nghề, phiếu phân tích công việc của 31 nghề: cuối tháng6/2013

- Thẩm định, nghiệm thu chương trình dạy nghề trìnhđộ sơ cấp nghề: cuối tháng 8/2013.

- Thẩm định, nghiệm thu giáo trình dạy nghề trìnhđộ sơ cấp nghề: cuối tháng 10/2013.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình, giáo trìnhtrình Bộ ban hành: tháng 12/2013.

Đề nghị các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình,giáo trình lưu ý thực hiện các yêu cầu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng