BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2035/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Sự lựa chọn.
(60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 05/2013/ALTngày 3/4/2013 của Công ty TNHH Sự lựa chọn đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng"hardwood rig mat", "steel rig mat", Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTCngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu ban hànhkèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; thì nếuxác định:

Mặt hàng "Hardwood rigmat" là các loại ván gỗ được ghép bởi các bu lông liên kết, kích thước(dài x rộng x dày): 4270 x 2310 x 120 mm và mặt hàng "Steel rig mat"là khung thép liên kết với các loại ván gỗ được ghép bởi các bu lông, kíchthước (dài x rộng x dày): 2300 x 1200 x 150 mm, được dùng làm tấm lót thiết bịsiêu trọng cho dàn khoan dầu khí thì có thể tham khảo nhóm 44.15.

Đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóathực tế xuất khẩu với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xácđịnh mã số phân nhóm phù hợp hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Sự lựa chọn biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang