VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2035/VPCP-QHQT

V/v: Phê duyệt Bản ghi nhớ về thực hiện Dự án thí điểm cơ chế một cửa ASEAN.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 29/TTr-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 về việc phê duyệt Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN về thực hiện Dự án thí điểm cơ chế một cửa ASEAN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Bản ghi nhớ thực hiện Dự án thí điểm cơ chế một cửa ASEAN.

2. Ủy quyền Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ này.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc