BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhật Minh
(Địa chỉ: Số 88, tổ 8, khu 6, phường Giếng Đáy, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 05/CV-NM và báocáo số 04/NM ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần thương mại và xâydựng Nhật Minh về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần thươngmại và xây dựng Nhật Minh được tạm nhập tái xuất 1.000 tấn quần áo đã qua sửdụng, tổng trị giá 15.000 USD (mười lăm ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký(hợp đồng mua hàng số 02- 10/HK-NM ngày 20 tháng 6 năm 2011 ký với Công tyHongkong Jinlung Trading Company - Hồng Kông; hợp đồng bán hàng số 02- 10/NM-TQngày 22 tháng 6 năm 2011 ký với Công ty Dongxing Huanglong Trading Co., Ltd -Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ.Không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tạiViệt Nam, không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên