ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2037 /UBND-KTVề việc tập trung chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình TP Cần Thơ;
- Tổng Biên tập Báo Cần Thơ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cùngcác Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp đã tập trung chỉ đạo cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) lần đầu đạt kết quảtốt. Tuy nhiên, việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộ giađình và cá nhân trên địa bàn thành phố vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra, đặc biệt là đất quốc phòng, an ninh, đất giáo dục…

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấychứng nhận lần đầu trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn cần tập trung thựchiện một số công việc sau:

1.Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình tài liệu đo đạc,bản đồ hiện có để sử dụng cho việc cấp Giấy chứng nhận; đối với những nơi chưacó bản đồ thì tiến hành đo đạc địa chính cho riêng từng thửa đất hoặc khu vựcthửa đất chưa cấp giấy để phục vụ cấp Giấy chứng nhận. Đối với các tổ chức sửdụng đất, cần sử dụng kết quả trích đo địa chính theo Chỉ thị số 31/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ và các sơ đồ, bản đồ giao đất để cấp Giấy chứng nhận.

2. Cần ưu tiên cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức kinh tế,các nông trường, các đơn vị sự nghiệp và đơn vị quốc phòng, an ninh nhất là cáctổ chức sử dụng đất có quy mô lớn. Đối với trường hợp đang tranh chấp, vi phạmmột phần diện tích chưa thể giải quyết ngay cần xem xét cấp Giấy chứng nhậntrước đối với diện tích không tranh chấp, không vi phạm.

3. Đối với các trường hợp lấn chiếm hoặc tự ý chuyển mục đíchsử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ởđã ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay phù hợp với quy hoạch sử dụngđất thì xem xét cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất.

4. Việc ghi nợ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấpGiấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (không có khả năng thực hiệnnghĩa vụ tài chính), phải thực hiện theo đúng quy định.

5.Các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện xongviệc rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ thì vẫn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo hiện trạngđang sử dụng mà không chờ sắp xếp xong; sau khi được sắp xếp lại nếu có thayđổi thì thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định.

Thời điểm hoànthành:

- Quận, huyện: hoànthành trước ngày 30 tháng 7 năm 2013.

- Cấp thành phố: hoànthành trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường

- Tổ chức triển khai vàthông báo đến các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến kê khai đăngký cấp Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận theoquy định. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013theo chỉtiêu và tiến độ được giao tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2013của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Rà soát, thống kê đầy đủsố lượng thửa đất tồn đọng cần cấp Giấy chứng nhận theo từng loại đất, nguồngốc sử dụng đất.

- Tham mưu trình Ủy ban nhândân thành phố ban hành quy định giải quyết các vướng mắc đối với đất có nguồngốc sử dụng vi phạm các quy định trong quản lý sử dụng đất đai có tính phứctạp, phổ biến ở địa phương, nhất là tại các dự án phát triển nhà ở.

- Tiếp tục cải cách thủ tụccấp Giấy chứng nhận; rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về thủtục không đúng pháp luật hiện hành;

- Bổ sung nhân lực, tăngcường trang thiết bị kỹ thuật, bố trí đủ kinh phí cho Văn phòng Đăng ký quyềnsử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện hoàn thành nhiệm vụcấp Giấy chứng nhận lần đầu.

- Thường xuyên kiểm tra, đônđốc, phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấpGiấy chứng nhận. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện thủtục cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp xã và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vitiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Tổng hợp báo cáo tình hìnhcấp Giấy chứng nhận lần đầu gửi Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25 hàngtháng và trước ngày 30 tháng cuối quý.

- Tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả thực hiện trình Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ trước ngày 20 tháng 11 năm 2013 để báo cáo Bộ Tài nguyên vàMôi trường.

- Giám đốc Sở có trách nhiệmchỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn trực thuộc Sở khẩn trương thực hiệnnhiệm vụ, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 28 tháng01 năm 2013 của UBND thành phố. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

b) Giám đốc Sở Tài chính

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố cân đốibố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương để đầu tư cho công tác đo đạc, đăngký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biếnđộng, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh quyếttoán nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình thành phốCần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chocác tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất thực hiện tốt việc đăng ký cấpGiấy chứng nhận; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình cấp Giấy chứng nhận lầnđầu ở địa phương.

d) Chủ tịch Ủy ban nhândân quận, huyện

- Chịu trách nhiệm tổ chứctriển khai và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị có liên quan trựcthuộc, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thông báo đến các tổ chức, hộ giađình, cá nhân đang sử dụng đất chưa đăng ký cấp Giấy chứng nhận đến kê khaiđăng ký tại UBND xã, phường, thị trấn (đối với hộ gia đình, cá nhân), tại Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổchức sử dụng đất) để được hướng dẫn lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo đúng quyđịnh.

- Rà soát, thống kê đầy đủsố lượng thửa đất tồn đọng cần cấp Giấy chứng nhận theo từng loại đất, nguồngốc sử dụng đất.

- Đảm bảo hoàn thành chỉtiêu và tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời, giaochỉ tiêu cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thựchiện theo chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bổ sung nhân lực, tăng cườngtrang thiết bị kỹ thuật, bố trí đủ kinh phí cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

- Xử lý kịp thời những khókhăn, vướng mắc trong quá trình cấp Giấy chứng nhận. Tăng cường việc kiểm tra,giám sát đối với việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn và Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực của cán bộ,công chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Tổng hợp báo cáo tình hìnhcấp Giấy chứng nhận lần đầu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22hàng tháng và trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân thành phố.

- Chủ tịch UBND quận, huyệnchịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu không hoàn thànhchỉ tiêu được giao.

- Thời gian: tổng kếtở quận, huyện cuối tháng 7 năm 2013.

đ) Chủ tịch Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn:

- Tập trung tuyên truyền, vậnđộng hộ gia đình, cá nhân chưa cấp giấy chứng nhận thực hiện kê khai đăng ký cấpGiấy chứng nhận lần đầu theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vàKế hoạch số 12/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo cán bộ địa chính,Trưởng ấp, Khu vực đến từng hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký cấp Giấy chứngnhận thực hiện kê khai đăng ký, xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và phối hợptrao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Phải hoàn thành chỉ tiêuvà tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân do UBND quận, huyệngiao. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBNDquận, huyện nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Nhận được Công văn này, Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Đài Phátthanh Truyền hình thành phố Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnkhẩn trương tổ chức thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng