BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2038/LĐTBXH-TL
V/v: Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 428/NHNN-TCCB ngày 02/5/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6035 TC/TCNH ngày 11/6/2003, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Công thương là: 606,5 đồng/1000 đồng Tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa có lương), tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

Tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa có lương) : 520.960 triệu đồng

Nộp Ngân sách Nhà nước : Theo luật định

Lợi nhuận : 205.000 triệu đồng

Mức trích dự phòng rủi ro : 830.000 triệu đồng

Năm 2003, nếu Ngân hàng Công thương Việt Nam chưa trích đủ mức dự phòng rủi ro 830 tỷ đồng thì phải giảm trừ chênh lệch tỏng thu trừ tổng chi (chưa có lương) tương ứng với số dự phòng trích thiếu để tính tiền lương thực hiện. Trường hợp Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch được giao, Ngân hàng Công thương Việt Nam phải trích ít nhất 80% phần vượt để đưa vào dự phòng rủi ro, phần còn lại được tính lương theo đơn giá quy định.

2/Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

-Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

-Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ dưới 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

-Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ dưới 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

3/Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam trong khuông khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự sủa Ngân hàng và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng