BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: Bán hàng đã nhập kho ngoại quan vào nội địa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.
Trả lời công văn số 425/HQCT-NV ngày 29/03/2012 của Hải quan Cần Thơ về việc bán hàng đã nhập kho ngoại quan vào nội địa, Tổng Cục Hải Quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và công văn số 11865/BCT-KH ngày 23/12/2011 của Bộ Công Thương về việc thanh lý tại chỗ vật tư, thiết bị thi công công trình thì lô hàng vật tư, thiết bị bao gồm: Cần gạt bê tông sức với 28m - Model 28-5.5”, S/No.18970201818,17950301859 và bơm bê tông Model BP 3000 HD-20R, S/No. 71507166 hiện đang gửi kho ngoại quan theo tờ khai số 01/KNQ /NK/C54B của Liên danh Taisei-Kajima-Nippon được đưa từ kho ngoại quan vào nội địa. Thủ tục hải quan được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh