TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2038/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Chicục Hải quan Tân Thanh
(Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn).

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được Phiếu chuyển số 333/PC-PTPL ngày 15/5/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK về Thông báo kết quảphân tích số 468/TB-PTPL ngày 15/5/2014, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BộTài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng nêu tại Thông báo kết quả phân tích số468/TB-PTPL ngày 15/5/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (mục 2 - Phụ lục tờkhai Hải quan số 4375/NKD01 đăng kýngày25/3/2014 tại Chi cục Hải quan Tân Thanh - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn) có kếtquả phân tích là: "Thuốc nhuộm bazơ" có tên hàng và mã số phân loạigiống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phânloại số 6471/TB-TCHQ ngày 3/6/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số3204.13.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan TânThanh (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn) biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Trung tâm PTPLHH XNK (để biết);
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để biết);
- Lưu: VT, PL-V.
Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng