BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2039/LDTBXH-TL
V/v: xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ xây dựng

Trả lời công văn số 947/BXD-TCCB ngày 02/6/2003 của Bộ Xây dựng về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6412/Tổng cục Hải quan/TCDN ngày 23/6/2003, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với 02 công ty thuộc Tỏng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có tên dưới đây:

- Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2;

- Công ty Xây lắp và phát triển nhà số 1;

2/Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Xây dựng ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Xây dựng ra quyết định xếp hạng I đối với 02 công ty nêu tại điểm 1 và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng