VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2039/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn km 817 - km 887 theo hình thức Hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghịcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (công văn số 890/UBND-CNXD ngày 17 tháng 3năm 2011) về hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộngquốc lộ 14, đoạn km 817 - km 887 theo hình thức Hợp đồng BOT, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giaothông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông rà soát cácthủ tục đầu tư Dự án, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét việc bàn giao trạm thuphí số 3 và lập thêm trạm thu phí mới tại km 818 trên quốc lộ 14, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

2. Việc hỗtrợ vốn ngân sách trung ương cho tỉnh Đắk Nông để thực hiện công tác đền bùgiải phóng mặt bằng cho Dự án sẽ được xem xét sau khi có điều kiện về nguồn vốn.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý