BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20393/QLD-KD
V/v triển khai Thông 19/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổphn xuất nhập khu Y tế Đồng Tháp (Domesco)

Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 677/CV-ĐK /DMC đề ngày 07 tháng 7 năm 2014 vềviệc triển khai Thông tư 19/2014/TT-BYT Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Ngày 02/6/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số19/2014/TT-BYT quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiềnchất dùng làm thuốc (sau đây gọi tt là Thông tư 19/2014/TT-BYT ) Thông tư 19/2014/TT-BYT có hiệu lực thihành từ ngày 15/7/2014.

1. Về việc mua, bán thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gâynghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, thuốcthành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất của các Doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc

Doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc là một doanh nghiệp cóGiấy chứng nhận đ điều kiện kinhdoanh thuốc (hình thức bán buôn). Nếu doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Khoản 4Điều 6 và thực hiện việc phân phối thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,các nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn tỉnh, thành phố và nhà thuốc thuộc chuỗi củadoanh nghiệp thì được coi như là một cơ sở bán buôn được chỉ định.

Trường hợp Doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc mua thuốc chỉđể cung cấp trong chuinhà thuốc của doanh nghiệp thì Doanh nghiệp tổchức chui nhà thuốc đượcphép mua thuốc trực tiếp từcông ty sản xuất, công ty nhập khẩu hoặc từ doanh nghiệp được công ty sản xuất,công ty nhập khẩu chỉ định bán buôn thuc trên địa bàn. Trong trường hợp này, ngoài việc bán choDoanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc thì nhà sản xuất, nhà nhập khẩu được phépch định một doanh nghiệp đủ điều kiệnbán buôn thuốc thực hiện phân phối thuốccho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn tỉnh,thành phố mà doanh nghiệp đó đăng ký kinh doanh.

2. Về việc cấp phát và sử dụng thuốc tại trạm y tế xã, phường:

Trạm y tế xã, phường là một cơ sở khám, cha bệnh. Việc sử dụng thuốc trong cấp cứu và sử dụng thuc cho bệnh nhân theo ngun bảo hiểm y tếchi trả theo chức năng nhiệm vụ được phân công phải tuân theo các hướng dẫnchuyên môn. Theo đó, trạm y tế,xã phường được cấp phát, sử dụng thuc thành phẩm gây nghiện, thuc thành phm hướng tâm thần,thuốc thành phẩm tiền chất trong Danh mục cơ s thuc cấpcứu ban hành kèm theo Quyết định số 5231/QĐ-BYT ngày 28/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệuchuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, xử lý cấp cứu tai biến sản khoa”.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn không được cấp phát các thuốcthành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phốihợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiềnchất không thuộc các hướng dẫn điều trị mà bắt buộc thực hiện ở tuyến xã, cácdanh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả được phê duyệt sử dụng ở tuyến xã.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Cục trưng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Sở Y tế Đng Tháp (để phối hợp);
-
Website Cục QLD;
-
Lưu: VT, KD (Hn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt