B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 204/BTC-TCHQ
V/v gia hạn thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2346/TTg-KTTHngày 24/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về việc gia hạn thực hiệnthí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, Bộ tài chính hướng dẫnnhư sau:

1. Để tạo thuận lợi cho hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, đề nghị CụcHải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 88/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm thủ tụchải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăngdầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu VânPhong cho đến khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư88/2013/TT-BTC .

2. Trường hợp có vướng mắc phát sinhtrong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hảiquan) để được hướng dẫn.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ (43b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn