TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe mô tô ba bánh Việt Nam của đoàn du lịch Việt Nam - Lào

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trả lời công văn số 228/TCDL-LHngày 15/03/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan chophương tiện Việt Nam của đoàn du lịch Việt Nam - Lào qua cửa khẩu đường bộ, CụcGiám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vậntải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổngcục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Trung tâm Lữ hành Hội An, Công tyCổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩuliên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theo quiđịnh đối với 07 xe mô tô ba bánh Việt Nam (thông tin phương tiện đính kèm) củađoàn du lịch Việt Nam - Lào qua cửa khẩu đường bộ do Trung tâm Lữ hành Hội An,Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An tổ chức, cụ thể là:

+ Tạm xuất qua cửa khẩu Bờ Y, tỉnhKon Tum;

+ Tái nhập qua cửa khẩu Lao Bảo,tỉnh Quảng Trị;

+ Thời gian: từ ngày 10/04/2013 đếnngày 19/04/2013.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Trung tâm Lữ hành Hội An, Công ty CP DL DV Hội An (đ/c: 10 phố Trần Hưng Đạo, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Quảng Trị (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn


SIDECARDRIVER NAME LIST FROM 10 - 19 APRIL 2013

DANHSÁCH LÁI XE BA BÁNH TỪ 10 - 19/04/2013

NO CAR

NAME - SURNAME

Họ và tên lái xe

PP No

Số H Chiếu

Reg. No

Số xe

Vehicle make

Nhãn hiệu

Cap

Số chỗ

Color

Màu sơn

Frame No.

Số Khung

Eng No.

Số máy

01

BALLAND CLAUDE MAURICE HUBERT

11AT51529

92A5 - 0518

M 67

03

Xanh

253419

122464

02

ANDROUX ROBERT WINTHROP ERICH

F0869042

92A5 - 0510

M 67

03

Đỏ - Trắng

777235

894023

03

BURDET ALAIN CHARLES

W0099873

92A5 - 0520

M 67

03

Xanh

399885

280080

04

MEYRAT BLAISE JULIEN

X0959333

92LD - 0009

M 67

03

Xám

717

231412

05

MISEREZ PASCAL

X2915452

92A5 - 0511

M 67

03

Đỏ - Trắng

253637

122383

06

GESBERT JEAN CLAUDE MARCEL

09PI48070

92A5 - 0512

M 67

03

Đỏ - Trắng

253627

121085

07

RISSE PIERRE ALEX

11VC23220

92LD - 0010

YPAJ

03

Xanh

92LD0010

135126