BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/TCHQ-GSQL
V/v xác minh số liệu nhập khẩu mặt hàng thép nhập khẩu từ Malaysia

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 971/QLCT-P2 của BộCông thương (Cục Quản lý cạnh tranh) đề nghị cơ quan hải quan phối hợp giảiquyết khiếu nại của Malaysia về quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá thépnhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn từ 01/4/2012 đến hết tháng 3/2013. Trêncơ sở kiến nghị dẫn trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về số liệu thống kê: Cục CNTT&TKHQ đã cung cấp cho CụcQuản lý cạnh tranh số liệu nhập khẩu mặt hàng thép thuộc một số phân nhóm thuộcnhóm 7919,7220 và số liệu nhập khẩu chi tiết đối với mặt hàng thép full hardthuộc nhóm 721934 và 721935. (Bản mềm số liệu thống kê được gửi vào hòm thư củacác đơn vị).

2. Mục đích của buổi làm việc: phối hợp với các đơn vị trongviệc xác minh số liệu nhập khẩu, thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từMalaysia, qua việc kiểm tra hồ sơ tờ khai hải quan nhập khẩu của các doanhnghiệp nhập khẩu sản phẩm bị điều tra trong giai đoạn 01/4/2012-31/3/2013.

3. Triển khai thực hiện:

- Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, căncứ thông tin tại bảng số liệu thống kê của Cục CNTT &TKHQ và danh sáchDoanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam liên quan (gửi kèm theo đây) để chuẩn bị hồ sơ,phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) để buổi làm việc đạt hiệuquả cao. Thời gian làm việc dự kiến: từ ngày 14/01/2015.

- Đối với Cục Hải quan TP Hải Phòng: Tổng cục Hải quan sẽthông báo lịch làm việc cụ thể sau khi có đề nghị của Cục Quản lý cạnh tranh(Bộ Công Thương).

Nhằm tạo thuận lợi cho công tác phối hợp giữa các bên, Tổngcục Hải quan đề nghị các đơn vị thông báo đầu mối liên lạc, chức vụ, đơn vịcông tác, số điện thoại, địa chỉ e-mail về Tổng cục Hải quan trong ngày12/01/2015. Đầu mối liên hệ của Cục Giám sát quản lý về Hải quan: chuyên viênNgô Hoàng Oanh, điện thoại 0982891618, thư điện tử: [email protected]

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh