BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 204/TCT-CS
V/v miễn, giảm thuế TNDN đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 229/CT-KTT ngày10/10/2008 của Cục thuế TP. Cần Thơ hỏi về việc miễn, giảm thuế TNDN đối với dựán đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới tại công văn Cục thuế có trình bày:

Trong năm 2006 Công ty TNHH ADC (MST 1800348038) có đầu tưvà đưa vào sử dụng một dây chuyền thuốc bảo vệ thực vật mới và theo quy địnhhiện hành, phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư này được hưởng ưu đãi miễn 1năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 04 năm tiếp theo. Tuy nhiên do kếtoán sơ xuất nên không thực hiện kê khai xác định số thuế TNDN được miễn giảmcho phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư này trong Tờ khai tự quyết toánthuế TNDN năm 2006. Khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN của năm 2007Công ty TNHH ADC mới kê khai xác định số thuế TNDN được miễn, giảm cho phần thunhập tăng thêm từ dự án đầu tư này và đồng thời kê khai bổ sung số thuế TNDNđược miễn, giảm của năm 2006 cấn trừ vào số thuế TNDN phải nộp của năm 2007.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.1, 5.3 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế có quy định:

Điểm 5.1:' "Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đãnộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộpthì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơquan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơkhai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyếtđịnh kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

- Điểm 5.3: "Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuếlàm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được điều chỉnh giảm tiền thuế, tiềnphạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hoặc được bùtrừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp trước khi cơ quan thuếcông bố quyết định thanh tra, kiểm tra, Công ty TNHH ADC phát hiện trong hồ sơkê khai quyết toán thuế năm 2006 đã nộp cho cơ quan thuế Công ty không kê khaisố thuế TNDN được hưởng ưu đãi đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư mở rộngdây chuyền sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thì Công ty được khai bổ sung hồ sơkhai thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo. Số thuế giảm do kê khai bổ sung được bùtrừ vào số thuế phát sinh của lần kê khai tiếp theo và Công ty bị xử phạt viphạm hành chính đối với hành vi kê khai có sai sót nêu trên.

Trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra,kiểm tra mới phát phiện ra sai sót, nhầm lẫn thì Công ty không được thực hiệnkê khai bổ sung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương