BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 204/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK Bắc Ninh
Địa chỉ: 20 Nguyễn Du, Thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 60/XNK ngày 12/06/2007 của Côngty cổ phần XNK Bắc Ninh về việc xin được quyết toán chung thuế thu nhập từ việcchuyển quyền sử dụng đất từ việc chuyển quyền sử dụng đất đối với lô đấtB-44+45, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng chung với thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty vào cuối năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Điều 17, Chương III, Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với tổ chức sản xuất,kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển quyềnsử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau: ''Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu vềchuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất do cơ quan quản lý đất đai chuyểnđến, cơ quan thuế yêu cầu tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phảikê khai doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp theo mẫu quy địnhcủa Bộ Tài chính và nộp tờ khai cho cơ quan thuế chậm nhất 10 ngày, kể từ ngàynhận được yêu cầu của cơ quan thuế. Cơ quan thuế kiểm tra xác định tính chínhxác của tờ khai thuế căn cứ vào hoá đơn, chứng từ phản ánh trên sổ sách kế toáncủa cơ sở kinh doanh và ra thông báo số thuế, thời gian nộp thuế chuyển quyền sửdụng đất, chuyển quyền thuê đất. Thời gian nộp thuế ghi trong thông báo thuế chậmnhất là sau 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo thuế...''

Tại Điểm 1.5, Mục III, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:''Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từhoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất cho Chi cục thuế quảnlý địa phương nơi có đất chuyển quyền''.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổphần Xuất nhập khẩu Bắc Ninh thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất nêutrên, Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sửdụng lô đất nêu trên sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN tại Chi cục thuếSơn Trà, Thành phố Đà Nẵng theo thuế suất phổ thông (28%) và nộp thuế TNDN bổsung đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần XNK Bắc Ninhbiết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướngdẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Đà Nẵng;
- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương